Διαδικτυακή πλατφόρμα AEGEAN online.

Καλώς ήλθατε!

Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης

Οι χρήστες του AEGEAN Online δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε στην προσεκτική ανάγνωση τους πριν συνεχίσετε.

Γενικά
 • Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», αποκαλούμενη στο εξής «AEGEAN») , δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα AEGEAN Online. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, παρέχονται πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της σχετικά με τις κάρτες καυσίμων AEGEAN που διαθέτουν, τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει, τα χαρακτηριστικά των καρτών, τα συνεργαζόμενα πρατήρια, καθώς και στατιστικά στοιχεία. Επίσης, παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα έκδοσης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης καρτών, η εισαγωγή και αλλαγή ορίων, αξιακών ή ποσοτικών, εισαγωγή και αλλαγή κέντρου κόστους κλπ.
 • Η χρήση του AEGEAN Online διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει ενδελεχώς και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. Η χρήση του AEGEAN Online συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Οι υπηρεσίες του AEGEAN Online απευθύνονται, σύμφωνα με το νόμο, αποκλειστικά σε ενήλικες και ως εκ τούτου, οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του AEGEAN Online οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η AEGEAN δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του AEGEAN Online διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν. Η μη ενάσκηση από την AEGEAN των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η AEGEAN δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 • Η AEGEAN δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει οποτεδήποτε στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του AEGEAN Online, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση.
Περιεχόμενο – Ευθύνη
 • Το AEGEAN Online χρησιμοποιείται όπως έχει διαμορφωθεί, χωρίς τη δυνατότητα ή το δικαίωμα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Η AEGEAN καταβάλλει τα μέγιστα ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του AEGEAN Online να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο των πληροφοριών και δεδομένων αυτών. Η AEGEAN δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία ενδέχεται να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του χρήστη του AEGEAN Online, επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία ή σύσταση που περιέχεται στo AEGEAN Online, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της AEGEAN ή όχι. Σε κάθε περίπτωση η AEGEAN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του AEGEAN Online για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Το AEGEAN Online μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την εγκυρότητα και το σύννομο του περιεχομένου τους. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση, η AEGEAN δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων και εφαρμογών αυτών λόγω της προβολής τους μέσω του AEGEAN Online, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις προσφορές τρίτων.
 • Η AEGEAN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά, συνίσταται σε αποζημίωση για απώλεια κερδών, σε διαφυγόντα κέρδη, σε χρηματική ικανοποίηση κλπ, χρηστών της εφαρμογής ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της εφαρμογής ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται στην εν λόγω εφαρμογή ή υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.
Υποχρεώσεις των χρηστών
 • Ο χρήστης του AEGEAN Online υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής και να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν. Ο χρήστης του AEGEAN Online υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, τα δεδομένα, προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασης τους και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα AEGEAN Online, αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της AEGEAN ή των εταιρειών του Ομίλου AEGEAN ή και συνεργατών της AEGEAN. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην διαδικτυακή πλατφόρμα AEGEAN Online, προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η εν όλω ή εν µέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση, εμπορική εκμετάλλευση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ορίζονται ρητά στην παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία δύναται να επιφέρει βλάβη στην AEGEAN ή σε τρίτους, όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η πρόκληση, μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, η επέμβαση επί της εφαρμογής με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της, με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας στην αξιοπιστία, τη φήμη και την εικόνα της AEGEAN ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ή την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και πλήρως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ, που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της AEGEAN και των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν και τους συνεργάτες της, η εγκατάσταση και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, οι αλυσιδωτές επιστολές, τα συστήματα πυραμίδων ή και η οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου, καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της AEGEAN, η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η AEGEAN επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της ίδιας και των συνεργατών της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία που προκλήθηκε στην ίδια και στους ανωτέρω.
Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια Εφαρμογής
 • Η AEGEAN είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας και διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε παρεμβάσεις, αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου και της διαμόρφωσης της εφαρμογής ή να διακόπτει ή αναστέλλει τη λειτουργία της με ή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η AEGEAN λαμβάνει μέτρα για την επιμελή συντήρηση και διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας στους χρήστες της. Ωστόσο η απρόσκοπτη πρόσβαση και η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες.Κατά συνέπεια, η AEGEAN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με την εφαρμογή ή να περιηγηθούν ανεμπόδιστα σε αυτήν.
 • Αν και έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί η προσβολή του AEGEAN Online από κακόβουλο λογισμικό, ψηφιακούς ιούς (virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, καθώς και η διαρροή, η απώλεια, η κακή χρήση και η μη ηθελημένη εκ μέρους της AEGEAN τροποποίηση των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο AEGEAN Online, παρ’ όλα αυτά, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν εγγυάται απόλυτα την επ’ αόριστον σταθερή και ομαλή λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η AEGEAN δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη προκληθεί στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην εφαρμογή ή από την απώλεια, τη διαρροή, την κακή χρήση και την τροποποίηση των πληροφοριών και δεδομένων που περιλαμβάνονται στο AEGEAN Online και κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του με κάθε δυνατό τρόπο και με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του AEGEAN Online.
Προσωπικά Δεδομένα
 • Η AEGEAN ως υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών του AEGEAN Online που θα περιέλθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή συναλλαγών των χρηστών μέσω του AEGEAN Online, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση, εξέλιξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
 • Η AEGEAN συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας AEGEAN Online ή είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα αυτά παρέχονται στην AEGEAN, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η AEGEAN μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής προκειμένου να τους ενημερώνει για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και για κάθε τι άλλο που σχετίζεται με τη λειτουργία και την οργάνωση της επιχείρησής της.
 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος εκάστοτε ισχύει).
 • Η AEGEAN έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους και συνεργάτες τους που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών.
 • Τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία και έχουν τεθεί διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
 • Οι τρίτοι συνεργάτες που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, στο μέτρο που είναι απαραίτητο, έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.
 • Δικαιώματα Υποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.aegeanoil.gr είτε μέσω e-mail στο aegeancard@aegeanoil.gr , είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2104586000.
 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις , προσφορές και διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση aegeancard@aegeanoil.gr
 • Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας AEGEAN Online μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η AEGEAN δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας AEGEAN Online προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
Πολιτική cookies
 • Cookies: Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων χρήσης του ιστότοπου και για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. To AEGEAN Online μπορεί να χρησιμοποιεί και τα cookies συνεδρίας και τα μόνιμα cookies για να κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες της, για να παρακολουθεί τη συνολική χρήση από τους χρήστες της και τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας Ιστού στις Υπηρεσίες της και να προσαρμόζει και να βελτιώνει τις Υπηρεσίες της. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο δέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του, για να διακόπτει την αποδοχή cookies ή για να σας προειδοποιεί προτού αποδεχτείτε ένα cookie από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Ωστόσο, ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.
 • Δεδομένα ιστορικού: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες («Δεδομένα Ιστορικού») όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, η ιστοσελίδα αναφοράς, οι σελίδες που επισκεφθήκατε, η τοποθεσία, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας, στοιχεία συσκευής (όπως αναγνωριστικά συσκευής και εφαρμογών), όρους αναζήτησης και πληροφορίες cookie. Λαμβάνουμε τα Δεδομένα Ιστορικού όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, συνδέεστε με τις Υπηρεσίες μας, αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιείτε το λογαριασμό AEGEAN App για έλεγχο ταυτότητας σε έναν ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτου μέρους ή επισκέπτεσθε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους που περιλαμβάνει ένα κουμπί ή ένα γραφικό AEGEAN Online. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε δεδομένα ιστορικού όταν κάνετε κλικ, προβάλλετε ή αλληλεπιδράτε με έναν σύνδεσμο στις υπηρεσίες μας σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους. Το AEGEAN Online χρησιμοποιεί δεδομένα ιστορικού για να παρέχει, να κατανοεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.
 • Τρίτα μέρη και Συνεργάτες: Το AEGEAN Online χρησιμοποιεί μια ποικιλία υπηρεσιών τρίτων για τη διευκόλυνση παροχής των Υπηρεσιών της, όπως η φιλοξενία του ιστοτόπου της και των ιστολογίων της και για τη διευκόλυνση της κατανόησης και βελτίωσης της χρήσης των Υπηρεσιών της, όπως το Google Analytics. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος μιας αίτησης ιστοσελίδας, όπως τα cookies ή η διεύθυνση IP σας. Οι συνεργάτες διαφημίσεων τρίτων μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες μαζί μας, όπως ένα αναγνωριστικό cookie του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση URL που επισκεφθήκατε, αναγνωριστικό κινητής συσκευής ή κρυπτογραφικό hash ενός αναγνωριστικού κοινού λογαριασμού (όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να μας βοηθά να μετράμε και να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις.
Λοιποί Όροι
 • Η AEGEAN προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα εφαρμογή και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την AEGEAN. Η AEGEAN δεν φέρει σε καμία περίπτωση οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων, στους οποίους ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (Hyper Link) ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application) και στους οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή υπηρεσίες της AEGEAN. Γενικά η AEGEAN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα, υπηρεσίες, δωροεπιταγές κλπ της AEGEAN και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν, δεν τους έχει προκηρύξει η AEGEAN ή δε συμμετέχει σε αυτούς.
 • Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω του AEGEAN Online δύναται να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν οποτεδήποτε από την AEGEAN κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια έδρας της AEGEAN στον Πειραιά.